Etkinlik Takvimi
UCLG-MEWA Newsletter-5

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısında Üyelik Aidatlarından Kaynaklanan Borçlar Konusunda Alınan Kararlar 24.12.2013

UCLG-MEWA Bölge Teşkilatı Saymanı Sayın Lokman Çağrıcı Tarafından 19 Aralık 2013 tarihinde Konya’da Gerçekleştirilen UCLG-MEWA, Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısında Gündeme Getirilen Üyelikten Kaynaklanan Borçların Bir Bölümünün Affına İlişkin Öneri Kabul Edilmiştir. Kabul edilen karar ve gerekçesi şu şekilde:

UCLG-MEWA Üyeliğinin işlerlik kazanabilmesi için UCLG-MEWA ana tüzüğünün 15. Maddesi gereğince  üyelik aidatının yatırılmış olması gerekmektedir. Ayrıca UCLG-MEWA ana tüzüğünün 20. Maddesi gereğince, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu'nun onayı olmadan, üyelik aidatının bir yıldan fazla süreyi içeren dönemleri kapsayacak biçimde ödemeyen üyelerin Yönetim Kurulu ve Konseyi ile Dünya Konseyi tarafından onaylandığı takdirde üyelikten çıkarılması söz konusudur. Ancak, kimi üyelerimiz, şehirlerinde ya da ülkelerinde cereyan eden çeşitli siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle, teşkilatımız olan üyeliklerini devam ettirmek istemelerine rağmen, aidatlarını ödemekte zorluk yaşayabilmektedirler. Biriken aidatların, mevcut şartlar altında ödenmesinin daha da zorlaşması hasebiyle, zor şartlar altında faaliyet gösteren üyelerimizle dayanışma içinde olmak düşüncesiyle ve söz konusu üyelerimizin üyeliklerinin devamını temin etmek gayesiyle aşağıdaki karar alınmıştır.

Karar: UCLG-MEWA üyesi olup son 4 yıl boyunca (2010-2011-2012 ve 2013) aidatlarını ödeyemeyen yerel yönetimlerden, söz konusu aidatları ödeyememe nedenlerini belirten bir dilekçeyi en geç 01 Mayıs 2014 tarihine kadar UCLG-MEWA Genel Sekreterliğine sunmaları ve Genel Sekreterliğin de söz konusu gerekçeleri makul bulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, 2013 yılına kadar olan geçmiş borçlarının % 10’unu en geç 1 Temmuz 2014 tarihine kadar ödenmesi, geriye kalan % 90’lık kısmın ise silinmesi, 2013 ve sonraki yıllar için ise 10 Nisan 2013 tarihinde Tahran’da gerçekleştirilen Kongre'de kabul edilip uygulamaya konulan yeni aidat hesaplama sistemine göre aidatlarının ödenmesi, bu şartların karşılanması halinde 2010 yılından önceki üyelik aidatı borçlarının affedilmesi kabul edilmiştir.